All for Joomla All for Webmasters

Om YouGo

Det här gör YouGo HealthPlan för dig!
Det talas mycket om sjukfrånvaro i Sverige. På YouGo HealthPlan fokuserar vi på att hitta grundorsaken till varför denna sjukfrånvaro uppstår. Vi erbjuder effektiva digitala lösningar och beslutsstöd för chefer så att kärnan till orsakerna kan hanteras.
En av de viktigaste åtgärderna för att snabbt komma tillrätta med problemen är att ge ett digitalt stöd till ledning, chefer och HR så att man enkelt kan få en nulägesbild och ett beslutsunderlag baserad på statistik kring sin verksamhet.

Med hjälp av data kan man kartlägga behov, identifiera risker och skapa åtgärdsprogram för att åstadkomma en mer hälsofrämjande arbetsplats.
Utan data går det inte att utveckla strategier, ge rekommendationer, koordinera stöd från interna och externa aktörer eller genomföra förbättringsarbete.

På YouGo Healthplan vet vi att Humankapitalet är den absolut viktigaste resursen på en arbetsplats. Vi vet genom forskning att medarbetare behöver må bra för att göra ett gott jobb och leverera önskat resultat.
Genom att utveckla arbetsplatser där individen mår bra ökar man produktiviteten och minskar sjukskrivningarna samt bygger en hållbar arbetsplats. Många medarbetare brinner för sitt arbete men får inte ihop balansen mellan arbetsliv och privatliv. Vi vill hjälpa medarbetare till att finna balansen.

YouGo HealthPlan är ett flexibelt digitalt verktyg som på ett enkelt sätt lokaliserar behovet på varje specifikt företag. Idag har modellen utvecklats till ett analysverktyg för alla organisationer som vill förstå underliggande orsaker till ohälsa.
Till skillnad mot traditionell företagshälsovård, som oftast träder in när medarbetare redan är sjuka, arbetar vi på YouGo HealthPlan förebyggande för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa.

Verktyget samlar in data, som gör medarbetarnas mående och hälsa mätbart.
Chefer, ledning och HR får den helhetsbild de behöver för att följa upp och arbeta med proaktiva åtgärder och lösningar. Vi vet att ett tydligt och engagerat ledarskap är helt centralt i arbetet med att förebygga ohälsa, alltför ofta saknar chefer de verktyg de behöver.

YouGo HealthPlan är ett effektivt verktyg i förändringsarbetet att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.
Det är viktigt att komma ihåg att YouGo HealthPlan är ett enkelt sätt lokalisera ohälsa och följa upp, inte ytterligare en administrativ börda för chefer.

Organisationer som klarar av att ställa om sitt hälsofrämjande arbete tidigt får snabbare utdelning . Personal som trivs och mår bra är den bästa marknadsföringen en arbetsgivare kan få. Förändring börjar med att medarbetaren tar tag i sin individuella hälsa.

Vi som ligger bakom YouGo

Med våra tidigare erfarenheter som egenföretagare och ledare vet vi vikten av friska medarbetare och vilken positiv effekt det är när medarbetarna trivs, är friska, blir sedda och har en god gemenskap.

När vi blickar tillbaka på våra tidigare är inom arbetslivet, som många gånger varit otroligt tuffa, med stress, höga krav och förväntningar. Är vi överens om att vi klarat oss att hålla oss friska pga att vi hela tiden haft en god grundkondition och hållit igång med olika typer av träning.

Vi är övertygade om att friska medarbetare är framgångsfaktorn för trivsamma, attraktiva, hållbara och lönsamma arbetsplatser.

Det är inte bara arbetsplatsen som har en ekonomisk vinning i det hela, även medarbetarens ekonomi påverkas av sjukdom/frånvaro.

Våra blandade erfarenheter ifrån idrott, egenföretagande, chefskap, friskvård, kost, lagsport, hälsoarbete, personalansvar, familjeliv, friluftsliv och livet i allmänhet. Mynnade ut i vår affärsidé om att hjälpa företag att hjälpa sina anställa (som är våra vänner där ute på olika företag) och samtidigt påverka företagets och de anställdas ekonomi och livskvalité.

Samarbetspartners

GDPR

YouGo Healthplans Dataskyddspolicy

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som registrerad önskar information om vilka uppgifter som behandlas av YouGo Healthplan (YouGo) kommer detta att meddelas av YouGo, du som registrerad kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Registrerad medlem har rätt att vända sig till YouGo och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig för hälsomätning privat eller via din anställning eller deltar på något av våra event, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av YouGo’s tjänster såsom nyhetsbrev där du lämnar personuppgifter.

Detta kan vara:
• Person- och kontaktinformation – e-postadress, fototagning vid event/träningstillfälle
• Historisk information – dina hälsomätningar
• Information om hur du interagerar med YouGo – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från YouGo
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Behandling av personuppgifter

YouGo gör ingen behandling av personuppgiften – epost. När du som kund beslutar att avsluta ditt medlemskap hos YouGo alternativt inte är aktiv längre (+18 mån) avregistrerar vi dig och raderar dig från vår aktiva databas. Kvar blir endast en statistisk uppgift utan någon spårbarhet till epost och/eller dig som individ.

Personuppgifter till tredje part

Inga personuppgifter kommer att förmedlas, säljas eller på annat sätt överföras till tredje part. Statistisk aggregerad hälsodata, utan koppling till individ, kan komma att behandlas av tredje part för att följa den gemensamma hälsoutvecklingen.

Informationen som vi samlar in och behandlar ser vi som nödvändig för att kunna upprätthålla våra löften om den tjänsten som vi erbjuder samt för de övriga syften som vi har angivit.