Hela organisationen blir dummare av stress.

Enligt Försäkringskassan sjunker sjukpenningtalen under 2017 i Sverige jämfört med 2016. Spontant kan detta tolkas som att arbetstagare i Sverige blir friskare och friskare, men tyvärr finns förmodligen en av förklaringarna i att antalet nybeviljade sjukersättningar inte får överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016–2020.

Som arbetstagare får man sjukpenning från Försäkringskassan först efter fjorton dagars sjukskrivning, vilket innebär att de som är sjuka till och från några dagar inte hamnar i Försäkringskassans statistik för sjukpenningtal. Dessutom är det många som är stressade på jobbet och som har en tendens till, eller är på väg att drabbas av, utmattningssyndromet utan att sjukskriva sig. När vi är stressade minskar vår kognitiva förmåga – vi är inte lika smarta längre.

Kognition avser alla de mentala aktiviteter som är inblandade i att lära, minnas, fatta beslut och använda kunskap.
Det finns en stor mängd forskning som visar att den kognitiva förmågan minskar vid stress och det gäller inte bara de som drabbas av utmattningssyndrom, utan detta gäller samtliga anställda i organisationen som upplever stress.
På kort sikt kan en respons på akut stress bidra till att förbättra vissa typer av den kognitiva funktionen, detta är ”Flight or fight” som William James myntade för 100 år sedan. En kontinuerlig stress kan emellertid orsaka skadliga kognitiva förändringar. Forskningen visar att det reflekterande tankemönstret och det erfarenhetsbaserade lärandet minskar, förmågan att bearbeta komplex information minskar, minnesfunktionen blir sämre och dessutom minskar förmågan att fatta bra beslut. Dessutom ökar vårt användande av inlärda rigida och enkla tankemönster.

Kort sagt – organisationen blir dummare. Detta påverkar effektiviteten och produktiviteten oavsett vilket uppdrag organisationen har, vilket borde vara något varje ledning engagerar sig i. För en organisation är det relativt lätt att beräkna kostnaderna för sjukskrivningar i form av sjukersättning och produktionsbortfall, men det alla missar är den kostnad som uppstår vid en stressande arbetsmiljö på grund av minskad organisatorisk intelligens.

Vad är då viktigt att tänka på i en organisation? Framför allt gäller det att kraven i arbetet är hanterbara och att man har resurser för att kunna leva upp till dessa. Sedan är det viktigt att ha möjligheten att fatta beslut angående utförandet av sina egna arbetsuppgifter och att ha ett socialt stöd från både arbetskolleger och chefer.

Min egen forskning visar att arbetsmotivationen har en positiv inverkan på stress – ju högre arbetsmotivation, desto lägre upplevd stress. Men den största boven i dramat är trots allt när kraven inte är hanterbara.
Vad ska man göra åt detta? Det handlar mycket om att ledningen måste få upp ögonen och förstå sambanden – stress som minskar den kognitiva förmågan som i sin tur påverkar resultatet negativt, på sista raden.

LARS GÖRAN WALLGREN TENGBERG
Civilekonom och docent i arbets- och
organisationspsykologi vid Göteborgs universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDPR